Szkolenia okresowe BHP

 
 
 
 

 

 

 

 

 


Obowiązek przeprowadzania szkoleń okresowych dla pracowników oraz pracodawców wynika z treści art.237Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860 z późn. zmianami). Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem  szkolenie okresowe pracowników jest obowiązkiem pracodawcy. Z przepisów jednoznacznie wynika, że nie można dopuścić pracownika do wykonywania pracy bez aktualnego zaświadczenia o odbyciu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy obejmującego swoim programem zagadnienia wynikające z charakteru wykonywanej pracy i zajmowanego stanowiska. Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia człowieka w środowisku pracy, a także zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi obowiązującymi w danym zakładzie pracy.   

Szkolenie okresowe obejmuje:

 1.Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych:

a/szkolenie przeprowadza się w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata,

b/jeżeli pracownik jest zatrudniony przy pracach szczególnie niebezpiecznych, w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych szkolenie okresowe przeprowadza się nierzadziej niż raz w roku.

c/pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie 12 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownika.

 2.Pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych:

 a/szkolenie okresowe przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub szkolenia kierowanego na podstawie szczegółowego programu szkolenia  zatwierdzonego przez organizatora szkolenia, nie rzadziej niż raz na 6 lat,

b/pierwsze szkolenie przeprowadza się w okresie 12 miesięcy od zatrudnienia pracownika.

 3.Pracodawców wykonujących samodzielnie zadania służby BHP:

a/ przed podjęciem zadań związanych z wykonywaniem obowiązków bhp, pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w formie kursu lub seminarium  według programu opracowanego na podstawie ramowego programu szkolenia zamieszczonego w Rozporządzeniu z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

b/ze szkolenia jest zwolniony pracodawca który spełnia wymagania kwalifikacyjne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy określone w przepisach dotyczących służby BHP,

c/szkolenie okresowe dla pracodawców realizujących samodzielnie zadania służby bhp przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat.

d/pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się dla tej grupy osób w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy lub wykonywania zadań.

4.Pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych osób
wykonujących zadania tej służby:

a/szkolenie okresowe przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego na podstawie programu opracowanego w oparciu o ramowy program szkolenia określony w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,  nie rzadziej niż raz na 5 lat,

b/pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie 12 miesięcy od chwili zatrudnienia lub wykonywania zadań tej służby.

 5.Pracodawców oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie, brygadziści:

 a/ szkolenie okresowe przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego na podstawie szczegółowego programu opracowanego o ramowy program zamieszczony w Rozporządzeniu z dnia 27.07.2004r.  nie rzadziej niż raz na 5 lat,

b/pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

 6.Pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych
    urządzeń technicznych, technolodzy oraz organizatorzy produkcji:

 a/szkolenie okresowe przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego na podstawie szczegółowego programu szkolenia zatwierdzonego przez organizatora szkolenia (pracodawcę), nie rzadziej niż raz na 5 lat,

b/pierwsze szkolenie przeprowadza się w okresie 12 miesięcy od podjęcia pracy na tych stanowiskach.

 7.Ze szkolenia okresowego może być zwolniona osoba która przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym samym okresie czasu takiego szkolenia u innego pracodawcy  lub zaliczyła w analogicznym okresie czasu szkolenie okresowe dla innej grupy stanowisk a program odbytego szkolenia uwzględnia zakres tematyczny szkolenia wymaganego na nowym stanowisku pracy.

 8. Szkolenie dla pracodawców oraz szkolenie okresowe kończą się pisemnym egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników szkolenia zasobu wiedzy i umiejętności wykonywania lub nadzorowania procesu pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 9. Egzamin jest przeprowadzany przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

 10. Potwierdzeniem ukończenia szkolenie  z wynikiem pozytywnym przez pracodawców oraz szkolenia okresowego jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia. Odpis zaświadczenia przechowuje się w aktach osobowych uczestnika szkolenia.

 
(c)2016, Wszelkie Prawa Zastrzeżone 
BHP-PPOŻ "MENTOR" 
Centrum Kształcenia i Doradztwa 
Mirosław Wróbel
Liczba odwiedzin: 4118
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem