KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW PROWADZĄCYCH JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

§1

Postanowienia ogólne

1.Niniejszy dokument stanowi klauzulę informacyjną w myśl art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) dla osób (Klientów) korzystających z usług administratora danych.
2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO jest Mirosław Wróbel wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Centrum Kształcenia i Doradztwa BHP-PPOŻ „Mentor" pod adresem 49-340 Lewin Brzeski Al. Wojska Polskiego 8/1a, 

  • NIP: 747-132-15-17
  • REGON:531097787
  • adres e-mail:biuro@bhpmentor.pl
  • strona internetowa: www.bhpmentor.pl

3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.

4. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne lub może wynikać z obowiązujących przepisów prawa np. podatkowego, Kodeksu pracy i jest warunkiem do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez administratora. Klient jest zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych jest niemożność skorzystania z oferty administratora.

5. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zachęcamy do kontaktu:
- adres e-mail: biuro@bhpmentor.pl
- pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 2.

§2

Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) kursów w zakresie BHP, PPOŻ oraz pierwszej pomocy w sposób stacjonarny jak i on-line;
b) zawieranie i realizacja umów, których przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu BHP i PPOŻ innych niż wskazane w ust. 1 lit. a,
c) wydawanie zaświadczeń z przeprowadzonych szkoleń i kursów oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,
d) udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do administratora danych za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www lub poprzez pocztę e-mail.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a) podejmowanie działań w celu zawarcia oraz realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) dla celów, o których mowa w ust. 1 lit. a i b;
b) realizacja umowy, prawnie uzasadniony interes administratora danych, a także obowiązek wynikający z odrębnych przepisów prawa, w tym z Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO) dla celu, o którym mowa w ust. 1 lit. c;
c) prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) dla celu, o którym mowa w ust. 1 lit. d.

§3

Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora mogą być podwykonawcy dla zadań wykonywanych przez administratora danych, w tym biura rachunkowe, dostawcy usług hostingowych dla platform e-learningowych i poczty e-mail, dostawcy usług informatycznych w zakresie modernizacji platformy e-learningowej administratora danych oraz podmioty partnerskie świadczące w imieniu i na rzecz administratora danych usługi z zakresu BHP,PPOŻ. i pierwszej pomocy.
2. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

§4

Okres przechowywania danych osobowych

1. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres czasu związany z terminem obowiązywania umowy, z której realizacją związane jest przetwarzanie danych, a w razie zakończenia realizacji umowy nie dłużej niż:
a) przez okres obowiązywania umowy zawartej z klientem oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż 10 lat;
b) przez okres 3 lat od dnia ostatniego szkolenia lub kursu z zakresu ppoż. lub pierwszej pomocy oraz 6 lat dla szkoleń okresowych BHP, w którym brała udział osoba, prowadzącą działalność gospodarczą oraz której dane dotyczą, chyba, że dłuższy okres czasu wymagany jest przez przepisy prawa);
c) przez okres 5 lat dla danych osobowych znajdujących się na dokumentach rozliczeniowych (faktury) zgodnie z ustawą o rachunkowości;
d) do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§5

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia po wskazanym okresie obowiązkowego przetwarzania dokumentów („prawo do bycia zapomnianym"), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
2. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

                                                                                                                             Administrator: Mirosław Wróbel

Liczba odwiedzin: 52866882
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem