Przepisy BHP

Poniżej zamieściliśmy najważniejsze akty prawne obejmujące problematykę bezpieczeństwa i zdrowia człowieka w środowisku pracy, w szczególności przepisy ogólne w zakresie bhp, wypadków i chorób zawodowych, czynników szkodliwych dla zdrowia pracownika oraz profilaktyki zdrowotnej nad pracownikami. 

Kalkulator prędkości wiatru.

Pobierz plik: USTAWA KODEKS PRACY z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity).

Pobierz

Pobierz plik: USTAWA O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY z dnia 27 kwietnia 2007 r. (tekst jednolity).

Pobierz

Pobierz plik: USTAWA O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH z dnia 23 maja 1991 r. (tekst jednolity).

Pobierz

Pobierz plik: USTAWA O SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY z dnia 24 czerwca 1983 r.(tekst jednolity).

Pobierz

Pobierz plik: USTAWA O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH z 30 października 2002 r. (tekst jednolity).

Pobierz

Pobierz plik: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW  z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. z dnia 2 lipca 2009 r.).

Pobierz

Pobierz Plik:  ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.


Pobierz plik: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity).

Pobierz

Pobierz Plik: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2369).

Pobierz

Pobierz plik: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pobierz

Pobierz plik: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z dnia 23 września 2014 r.).

Pobierz

Pobierz Plik: Rozporządzenie  zmieniające Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.01.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2020 r., poz.61).

Pobierz

Pobierz plik: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Pobierz

Pobierz Plik: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24.01.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji 

chemicznych, ich mieszanin czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym

 lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 197).

Pobierz

Pobierz Plik: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. z 2020 r., poz. 2234).

Pobierz

Pobierz Plik: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 05.08.2005 r. w bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas i drgania mechaniczne (Dz.U. Nr 157, poz.1318).

Pobierz

Pobierz plik: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Pobierz

Pobierz Plik: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2131).

Pobierz

Pobierz plik: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ  z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

Pobierz

Pobierz Plik: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03 kwietnia 2017 r., w w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U. z 2017 r. poz. 796).

Pobierz

Pobierz Plik: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.06.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku (Dz.U. z 2019 r., poz.1106).

Pobierz

Pobierz plik: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW  z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Pobierz

Pobierz plik: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodociamym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych z tych prac (tekst jednolity).

Pobierz

Pobierz plik: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów. (Dz.U. z dnia 31 października 2005 r.).

Pobierz

Pobierz plik: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY  z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.)

Pobierz

Pobierz plik: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji.

Pobierz

Pobierz plik: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Pobierz

Pobierz plik: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz.U. z dnia 1 lipca 2009 r.).

Pobierz

Pobierz plik: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW  z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (tekst jednolity).

Pobierz

Pobierz plik: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (tekst jednolity).

Pobierz

Pobierz Plik: Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28.08.2019 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1830).

Pobierz

Pobierz Plik: Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.04.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzenia (Dz.U. z 2013 r. poz 924) oraz rozporządzenie z dnia 24.14.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do lub z pracy (Dz.U. z 2002 r. Nr 237,poz.2015 z późniejszymi zmianami.).

Pobierz

Pobierz Plik: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973 z późn. zm.).

Pobierz

Pobierz Plik: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29.04.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z 2020 r., poz.852).

Pobierz

Pobierz Plik: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11.01.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2017 r., poz.134).

Pobierz

Pobierz Plik: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40 poz.470 z późn.zm.).

Pobierz

Pobierz Plik: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Pobierz

Pobierz Plik: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz. U. z 2003, nr 47, poz. 401).

Pobierz

Pobierz Plik: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1) z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali (Dz.U. z 2018 r.poz.48).

Pobierz

Pobierz Plik: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r., poz.437).

Pobierz

Pobierz Plik: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. z 1993 r., poz. 438).

Pobierz

(c)2016, Wszelkie Prawa Zastrzeżone 
BHP-PPOŻ "MENTOR" 
Centrum Kształcenia i Doradztwa 
Mirosław Wróbel
Liczba odwiedzin: 3685
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem